Logo
Embed video
x
S - 560 x 315 px
M - 800 x 450 px
L - 1280 x 720 px
<iframe width="560" height="315" src="http://v.traileraddict.com/18936" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no"></iframe>
<iframe width="800" height="450" src="http://v.traileraddict.com/18936" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no"></iframe>
<iframe width="1280" height="720" src="http://v.traileraddict.com/18936" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no"></iframe>

Description

A clip from She, a Chinese. Mei (Lu Huang) and Spikey (Wei Yi Bo) sing karaoke.

Film Info

(2013)
1 min 48 sec Duration
3,960 views
  • Posted: February 24, 2010
  • Director: Xiaolu Guo
  • Writer: Xiaolu Guo
  • Studio: Optimum Releasing
  • Release: February 26, 2010
  • Cast: Lu Huang, Wei Yi Bo, Geoffrey Hutchings

Trailer Tracks

No music available

More videos from She, a Chinese Watch Fullscreen Embed
---