She, a Chinese (2010)

  • Studio: Optimum Releasing
  • Release: February 26, 2010
  • Director: Xiaolu Guo
  • Writer: Xiaolu Guo
  • Cast: Lu Huang, Wei Yi Bo, Geoffrey Hutchings, Chris Ryman
  • Genre:

Comments