The Sword Identity (Wo kou de zong ji) (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: September 22, 2011
  • Director: Xu Haofeng
  • Writer: Xu Haofeng
  • Cast: Yu Chenghui, Song Yang, Zhao Yuanyuan
  • Genre: ,

Comments