The H-Man (1959)

  • Studio: Toho
  • Release: May 28, 1959
  • Director: Ishirô Honda
  • Writer: Takeshi Kimura, Hideo Unagami
  • Cast: Yumi Shirakawa, Kenji Sahara, Akihiko Hirata, Koreya Senda, Makoto Sato, Yoshifumi Tajima, Eitaro Ozawa, Yoshio Tsuchiya
  • Genre: , ,

Comments