Sophie's Revenge (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: August 14, 2009
  • Director: Yimeng Jin
  • Writer: Yimeng Jin
  • Cast: Zhang Ziyi, Fan Bing Bing, So Ji-seob
  • Genre: , ,

Comments