Siberia, Monamour (2011)

  • Studio: Europacorp
  • Release: April 20, 2011
  • Director: Slava Ross
  • Writer: Slava Ross
  • Cast: Pyotr Zaychenko, Mikhail Protsko, Sergey Novikov, Lidiya Bairashevskaya, Sonya Ross, Nikolai Kozak, Maxim Yemelyanov, Sergey Puskepalis, Yuriy Gumirov, Sergey Tsepov, Yuris Lautsinsh
  • Genre: ,

Comments