Robo-G (2013)

  • Studio: Independent
  • Release: April 2, 2013
  • Director: Shinobu Yaguchi
  • Writer: Shinobu Yaguchi
  • Cast: Shinjiro Igarashi, Yuriko Yoshitaka, Naoto Takenaka, Gaku Hamada
  • Genre: , , ,

Comments