Reincarnation (2006)

  • Studio: After Dark Films
  • Release: November 17, 2006
  • Director: Takashi Shimizu
  • Writer: Takashi Shimizu, Masaki Adachi
  • Cast: Boro Yukadinovic, Yayoi Kinoshita, Kippei Shiina, Tetta Sugimoto, Marika Matsumoto
  • Genre:

Comments