Karate-Robo Zaborgar (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: June 18, 2011
  • Director: Noboru Iguchi
  • Writer: Noboru Iguchi
  • Cast: Itsuji Itao, Yasuhisa Furuhara, Mami Yamasaki, Yuya Miyashita, Aimi Satsukawa, Houka Kinoshita, Hiroyuki Watanabe, Naoto Takenaka, Akira Emoto
  • Genre: , ,

Comments