Goldfish Go Home (Akane Iro No Yakusoku) (2013)

  • Studio: Independent
  • Release: March 6, 2013
  • Director: Shohei Shiozaki
  • Writer: Shohei Shiozaki
  • Cast: Takeshi Nagata, Nanako Ode, Kana Mikura, Takashi Sasano, Shudo Nakamura
  • Genre: , , ,

Comments