Dead Sushi (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: October 10, 2012
  • Director: Noboru Iguchi
  • Writer: Jun Tsugita, Noboru Iguchi
  • Cast: Rina Takeda, Shigeru Matsuzaki, Kentaro Shimazu, Takashi Nishina, Asami, Kanji Tsuda
  • Genre: , , ,

Comments