10 + 10 (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: February 15, 2012
  • Director: Sylvia Chang, Hou Hsiao-Hsien, Wang Yenni, Chu Yen-Ping, Cheng Wen-Tang, Wang Shau-Di, Arvin B. Chen, Yang Ya-Che, Shen Ko-Shang, Wei Te-Sheng
  • Writer: Unknown or Not Available
  • Cast: Unknown or Not Available
  • Genre: , , ,

Comments