Wheat (Mai tian) (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: September 28, 2009
  • Director: He Ping
  • Writer: He Ping
  • Cast: Du Jia Yi, Fan Bing Bing, Huang Jue, Li Ge, Wang Ji, Wang Jia, Jiayi Du, Wang Xue Qi, Wang Zhi Wen
  • Genre: , ,

Comments