Ultraman Saga (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: March 24, 2012
  • Director: Hideki Oka
  • Writer: Kei'ichi Hasegawa
  • Cast: Daigo, Takeshi Tsuruno, Taiyô Sugiura, Sayaka Akimoto, Ayaka Umeda
  • Genre: ,

Comments