Tokyo Gore Police (2008)

  • Studio: Nikkatsu
  • Release: October 3, 2008
  • Director: Yoshihiro Nishimura
  • Writer: Yoshihiro Nishimura, Kengo Kaji, Maki Mizui
  • Cast: Eihi Shiina, Itsuji Itao, Yukihide Benny, Jiji Bû, Ikuko Sawada, Cay Izumi
  • Genre: , , ,

Comments