The Life of Gusukou Budori (Gusuko Budori No Denki) (2013)

  • Studio: Independent
  • Release: April 2, 2013
  • Director: Gisaburo Sugii
  • Writer: Gisaburo Sugii
  • Cast: Shun Oguri, Shioli Kutsuna, Akira Emoto
  • Genre: ,

Comments