The Eight Rangers (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: July 28, 2012
  • Director: Yukihiko Tsutsumi
  • Writer: Yukihiko Tsutsumi
  • Cast: Becky, Noriyuki Higashiyama, Renji Ishibashi, Ryûhei Maruyama, Hiroshi Tachi, Naoto Takenaka
  • Genre: , ,

Comments