Logo

Quitting (2001)

  • Studio: Sony Pictures Classics
  • Release: September 4, 2001
  • Director: Zhang Yang
  • Writer: Zhang Yang, Huo Xin
  • Cast: Jia Hongsheng, Jia Fengsen, Chai Xiuling
  • Genre: ,
#10,662 20,799