People Mountain People Sea (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: September 17, 2011
  • Director: Cai Shangjun
  • Writer: Gu Xiaobai, Cai Shangjun, Gu Zheng
  • Cast: Chen Jianbin, Tao Hong, Wu Xiubo
  • Genre: ,

Comments