Osamu Tezuka's Buddha: The Great Departure (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: October 18, 2011
  • Director: Kozo Morishita
  • Writer: Kozo Morishita
  • Cast: Kiyokazu Kanze, Masato Sakai, Sayuri Yoshinaga, Hidetaka Yoshioka
  • Genre: , ,

Comments