Five Element Ninjas (Ren zhe wu di) (1982)

  • Studio: Shaw Bros Studio
  • Release: April 12, 1982
  • Director: Chang Cheh
  • Writer: Mona Fong
  • Cast: Cheng Tien-Chi, Lo Mang, Lung Tung-Sheng, Wang Li, Michael Chan, Yu Tai Pei
  • Genre: , ,

Comments