The Butcher, the Chef, and the Swordsman (2010)

  • Studio: 20th Century Fox
  • Release: September 16, 2010
  • Director: Wuershan
  • Writer: An Changhe, Wu Ershan, Zhang Jiajia, Ma Luoshan, Tang Que
  • Cast: Masanobu Ando, Kitty Zhang, You Benchang, Liu Xiaoye, Ashton Xu
  • Genre: , ,

Comments