Alien vs Ninja (2010)

  • Studio: Nikkatsu
  • Release: July 3, 2010
  • Director: Seiji Chiba
  • Writer: Seiji Chiba
  • Cast: Shuji Kashiwabara, Ben HiuraMika, HijiiDonpei Tsuchihira, Masanori Mimotom Yûki Ogoe
  • Genre: , , , ,

Comments